ကြ်န္ေတာ္ ဒီေန႕ေတာ့ Android Mobile ေပၚက Computer Basic Concepts
 ေလ့လာခ်င္သူမ်ားအတြက္ Learning APK ၂ခု ရထားလိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
ပထမ Apk ေလးက Internet ဖြင့္ထားျပီးသံုးမွ အဆင္ေျပမွာ။
Computer Basic ဆိုတ့ဲအတိုင္း On and Off the Computer,
Using the Mouse and Keyboard, Create and manage Files and folder,
Texts and Larger images, How to download and install
စတာေတြေလ့လာနိုင္ပါတယ္ဗ်ာ။
ဒုတိယ Learing Apk ေလးကေတာ့ Internet မလိုပါဘူးဗ်ာ။
အဲဒီ APK ထ့ဲမွာေတာ့ Basic Concepts of Computer,
Computer as a System, Generations of Computer,
Type of Computer, Computer Ports,
Hardware and Software, Type of software,
Operation System Interface, Storage Devices,
Internet History,What is Email?,
What is Networking?,စတာေတြ႕ေလ့လာနိုင္ပါတယ္ဗ်ာ။
ေနာက္ရက္က ကၽြန္ေတာ္တို႕အခ်ိန္ရရင္
Hardware,Networking,Cisco,
Linux,WebDevelopment စတ့ဲ
Learning APK ေလးေတြရထားတာေလးေတြ
ထပ္တင္ေပးလိုက္ပါမည္။
ကၽြန္ေတာ္ တင္ေပးလိုက္တ့ဲ EBook အသစ္ေတြ႕ေလ့လာျပီး
ေကာင္းေကာင္ အသံုးခ်ႏိုင္ရင္ ေက်နပ္ပါျပီးဗ်ာ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *