ကြ်န္ေတာ္ ဒီေန႕ေတာ့ Android Mobile ေပၚက Linux ေလ့လာခ်င္သူမ်ားအတြက္ Learning APK 2ခု ရထားလိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ ဒီေန႕ေတာ့ Android Mobile ေပၚက Linux  ေလ့လာခ်င္သူမ်ားအတြက္ Learning APK 2ခု ရထားလိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ပထမတစ္ခုကေတာ့ Linux Reference ပါ APK ထ့ဲမွာေတာ့ History of linux Why linux,Linux Architecture, Boot Process,Command line User Accounts, Managing User, Continue Reading

Posted On :