ကြ်န္ေတာ္ ဒီေန႕ေတာ့ Android Mobile ေပၚက Networking
 ေလ့လာခ်င္သူမ်ားအတြက္ Learning APK  ရထားလိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
Computer_Networking_Concepts
APK ထ့ဲမွာေတာ့ Basic Network Concepts
မ်ားျဖစ္တ့ဲ TCP/IP, OSI Model ,Routers,
Firewall,Modems,
Lan Togpologies စတာေတြ ကို
ေလ့လာနိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
CCNA Course APK ထ့ဲမွာေတာ့
Basic Networking,TCP/IP
Network Protocols,Subnetting,
IOS Commands,IP Routing,
Switching,Vlansဆက္မေျပာေတာ့ပါဘူးဗ်ာ
စတာေတြေလ့လာနိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
ကၽြန္ေတာ္ တင္ေပးလိုက္တ့ဲ EBook အသစ္ေတြ႕ေလ့လာျပီး
ေကာင္းေကာင္ အသံုးခ်ႏိုင္ရင္ ေက်နပ္ပါျပီးဗ်ာ။


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *